Friday, April 19, 2013

Gagasan 1Malaysia


1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnyamenjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Ia bukan satu dasar baru yang terpisah dari dasar-dasar kerajaan Barisan Nasional sebelum ini, sebaliknya ia merupakan pelengkap kepada pendekatan-pendekatan yang sedia ada untuk mengukuhkan lagi perpaduan bagi menjaminkestabilan, ke arah mencapai kemajuan dan pembangunan yang lebih tinggi bagi rakyat dannegara Malaysia.

 

 

Dalam erti kata lain 1Malaysia digagaskan sebagai satu formula yang akan membantumemastikan aspirasi negara, iaitu Wawasan 2020 tercapai jika ia diterapkan ke dalam
sanubari rakyatPengertian ini adalah berdasarkan hujah bahawa untuk mencapai status negara majusepertimana yang diilhamkan melalui Wawasan 2020, syarat yang paling utama ialah sebuah negara yang kukuh dan stabil dan ini akan hanya dapat dicapai apabila rakyatnya bersatu padu. Perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1Malaysia amat berbeza dari konsep asimilasi yang diamalkan di negara-negara lain di mana identiti kaum-kaum etnik dilenyapkan dandiganti dengan satu identiti nasional yang sama.

 

 

Sebaliknya 1Malaysia menghargai dan menghormati prinsip-prinsip Perlembagaan Persekutuan serta identiti-identiti etnik setiap kaum di Malaysia, dan menganggapnya sebagai satu aset atau kelebihan yang patut dibanggakan. 1Malaysia menekankan sikap penerimaan di kalangan rakyat berbilang kaum, di manasesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat kita hidup bersamadalam keadaan saling hormat menghormati sebagai rakyat dalam satu negara. dan diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat.

 

 

Menjadi asas kepada semua ini adalah prinsip keadilan untuk semua kaum, yang membawa maksud bahawa nasib semua kaum akan terbela dan tiada mana-mana pihak akandipinggirkan. Keadilan ini mestilah mengambil kira taraf kemajuan kaum-kaum yang beradapada tahap yang berbeza. Oleh itu, dasar-dasar kerajaan dan peruntukan-peruntukan Perlembagaan yang memberikan pembelaan kepada golongan yang memerlukannya, akantetap dilaksanakan. 1Malaysia adalah penerusan agenda membina negara.

Untuk mencapai kemajuan bagi negara, rakyat perlu dimajukan terlebih dahulu, dan ini dimulakan dengan membentuk sikappenerimaan antara kaum, yang membawa kepada perpaduan yang utuh.

 

 

Apabila perpaduan dicapai, maka urusan pembangunan negara akan berjalan dengan lebih lancar.• Perpaduan adalah pra-syarat dalam usaha merealisasikan aspirasi negara iaitu mencapaistatus Negara Maju menjelang tahun 2020.• 1Malaysia adalah penerusan agenda membina negara• Perpaduan sememangnya telah membentuk teras utama dalam hala tuju negara menujukecemerlangan bermula sejak kemerdekaan dicapai. 1Malaysia bertujuan menyemarakkansemula semangat perpaduan dan persaudaraan di kalangan rakyat Malaysia.• Untuk mencapai kemajuan bagi negara, rakyat perlu dimajukan terlebih dahulu, dan inidimulakan dengan membentuk sikap penerimaan antara kaum, yang membawa kepadaperpaduan yang utuh. Apabila perpaduan dicapai, maka urusan pembangunan negara akan berjalan dengan lebih lancar.

No comments: